Maandag
6 mei
SeniorenCafé Bussum
Woensdag
8 mei
Samen lunchen Huizen
Woensdag
8 mei
Handwerkclub
Maandag
13 mei
SeniorenCafé Bussum
Zaterdag
18 mei
Samen lunchen Bussum
Maandag
21 mei
SeniorenCafé Bussum
Dinsdag
21 mei
SeniorenCafé Huizen
Woensdag
22 mei
Handwerkclub
Woensdag
22 mei
Busdagtocht naar Texel
Maandag
27 mei
SeniorenCafé Bussum

Plekje vrij in de agenda

Donderdag
6 juni
Lezing Historische Kring Bussum